มอบหมายงาน 1

water-dropsa

มอบหมายงาน 1

มอบหมายงานสำหรับ นักเรียน ม.3/1 และ ม. 3/2 ทุกคน ที่เรียนวิชา ง23234 นำเสนอกราฟิก

        ให้นักเรียน ศึกษาค้นคว้า และจัดทำรายงาน เรื่อง “หลักการออกแบบเบื้องต้น”

        ให้นักเรียนดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด หรือ  เอกสาร ของ Apps Google

2. ออกแบบรูปเล่มให้สวยงาม ประกอบด้วย

     -ปกหน้า

     -ปกใน

     -คำนำ

     -สารบัญ

     -เนื้อหา

     -เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม

3. กำหนดส่งงาน โดยการแชร์ จาก Google Drive ของนักเรียน

     ม.3/1 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 หรือตามที่ครูผู้สอนกำหนด

    ม.3/2 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

4.  นักเรียนสามารถแชร์ส่งานได้ดังนี้

    ม.3/1 แชร์ไปที่ bancha@thantong.ac.th หรือตามที่ครูผู้สอนกำหนด

     ม.3/2 แชร์ไปที่ com23234m32@thantong.ac.th

5. แหล่งศึกษาค้นคว้า

    5.1  หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น

   5.2  หลักการออกแบบ