มอบหมายงาน 2

water-dropsa

มอบหมายงาน 2

มอบหมายงานสำหรับ นักเรียน ม.3/1 และ ม. 3/2 ทุกคน ที่เรียนวิชา ง23234 นำเสนอกราฟิก

        ให้นักเรียน ศึกษาค้นคว้า และจัดทำรูปเล่ม รายงาน เรื่อง “คู่มือการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6”

        ให้นักเรียนดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. นักเรียน Download คู่มือการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 จาก Google ค้นหา (แนะนำเป็น ไฟล์ .pdf)

2. ออกแบบรูปเล่มให้สวยงาม เพิ่มเติม ดังนี้ ประกอบด้วย

     – ปกหน้า เป็นชื่อนักเรียนเป็นผู้รวบรวม

     – ปกใน เป็นชื่อนักเรียนเป็นผู้รวบรวม

     – คำนำ เป็นของนักเรียนเป็นผู้รวบรวม

     – สารบัญ เป็นของนักเรียน(ถ้าไม่มีจากต้นฉบับ)

     – เนื้อหา

     – เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม

3. กำหนดส่งงาน ที่เป็นรูปเล่ม ดังนี้

     ม.3/1 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 หรือตามที่ครูผู้สอนกำหนด

    ม.3/2 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

4.  แหล่งศึกษาค้นคว้า

      4.1  คู่มือการใช้ Adobe Photoshop CS6 #1

      4.2  คู่มือการใช้ Adobe Photoshop CS5  #2

      4.3  คู่มือการใช้ Adobe Photoshop CS5  #3

      4.4  คู่มือการใช้ Adobe Photoshop เบื้องต้น  #4