มอบหมายงาน 3

water-dropsa

มอบหมายงาน 3

          มอบหมายงานสำหรับ นักเรียน ม.3/1 และ ม. 3/2 ทุกคน ที่เรียนวิชา ง23234 นำเสนอกราฟิก

          ให้นักเรียน  ทำกิจกรรม สร้างงานกราฟิก การจัดองค์ประกอบภาพและการวางองค์ประกอบข้อความบนภาพ

        ให้นักเรียนดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop

2. บันทึกชิ้นงาน โดยใช้ชื่อไฟล์ว่า activities3.psd activities3.jpg และ activities3.png (จำนวน 3 ไฟล์)

3. จากข้อ 2 . ให้นักเรียนบันทึกไว้ใน Folder ชื่อ มอบหมายงาน 3 ใน ไดรฟ์ ของ Apps Google

4. กำหนดส่งงาน โดยการแชร์ จาก ไดรฟ์ ของ Apps Google ของนักเรียน โดยกำหนดเงื่อนไขเป็น แบบสาธารณะ

     ม.3/1 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 หรือตามที่ครูผู้สอนกำหนด

     ม.3/2 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 6  ธันวาคม 2559

5.  นักเรียนสามารถแชร์ส่งานได้ดังนี้

    ม.3/1 แชร์ไปที่ bancha@thantong.ac.th หรือตามที่ครูผู้สอนกำหนด

     ม.3/2 แชร์ไปที่ com23234m32@thantong.ac.th

6.  นักเรียนจะต้องกรอกข้อความรายละเอียดส่วนตัว สำหรับการแชร์ ดังนี้

“มอบหมายงานที่ 3 เรื่อง การจัดองค์ประกอบภาพและการวางองค์ประกอบข้อความบนภาพ จัดทำโดย นาย/นางสาว…………………………………….ชั้น ม.3/…….เลขท่ี่……..”