มอบหมายงาน 6

water-dropsa

มอบหมายงาน 6

          มอบหมายงานสำหรับ นักเรียน ม.3/1 และ ม. 3/2 ทุกคน ที่เรียนวิชา ง23234 นำเสนอกราฟิก

          ให้นักเรียน  ทำกิจกรรม สร้างงานกราฟิก ทดลองสร้างงานสำหรับ โซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook, Line

         นักเรียนสามารถศึกษาคัวอย่างดังภาพ

happy-new-year-2017

        ให้นักเรียนดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop

2. บันทึกชิ้นงาน โดยใช้ชื่อไฟล์ว่า activities6.psd activities6.jpg และ activities6.png (จำนวน 3 ไฟล์)

3. จากข้อ 2 . ให้นักเรียนบันทึกไว้ใน Folder ชื่อ มอบหมายงาน 6 ใน ไดรฟ์ ของ Apps Google

4. กำหนดส่งงาน โดยการแชร์ จาก ไดรฟ์ ของ Apps Google ของนักเรียน โดยกำหนดเงื่อนไขเป็น แบบสาธารณะ

     ม.3/1 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 24 มกราคม 2560 หรือตามที่ครูผู้สอนกำหนด

     ม.3/2 กำหนดส่ง ภายในวันที่ ุ24 มกราคม 2560

5. นำไปใช้จริงกับ facebook ส่วนตัวของนักเรียน และแชร์ ส่งทาง e-mail

      : com23234m32@thantong.ac.th หรือ http://www.facebook.com/kruburiram

6.  นักเรียนสามารถแชร์ส่งานได้ดังนี้

    ม.3/1 แชร์ไปที่ bancha@thantong.ac.th หรือตามที่ครูผู้สอนกำหนด

     ม.3/2 แชร์ไปที่ com23234m32@thantong.ac.th