คำอธิบายรายวิชา

water-dropsa

วิชา 23234   นำเสนอด้วยกราฟิก
 วิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2  เวลา  40  ชั่วโมง  จำนวน  1.0  หน่วยกิต
————————————————————————–

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาความหมายของงานกราฟิก คุณสมบัติของงานกราฟิก บทบาทและความสำคัญของงานกราฟิกประเภทต่าง ๆ หลักการ เทคนิคการสร้างงานกราฟิก การจัดเก็บแฟ้มภาพกราฟิก และรูปแบบของแฟ้มข้อมูลกราฟิกที่เหมาะสมกับการนำมาใช้งาน  การเรียกใช้โปรแกรมและรู้จักแถบเครื่องมือที่สำคัญ การเรียกผลงานที่เคยสร้างไว้มาแก้ไข  การเพิ่ม การลบ การย้ายหรือคัดลอก การตกแต่ง ภาพและข้อความ  การสร้างสรรค์ชิ้นงาน และการนำเสนอผลงานบนระบบเครือข่าย

          โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การคิด วิเคราะห์ การฝึกทักษะ ปฏิบัติงาน     การแก้ปัญหา การทำงานกลุ่ม การเสนอข้อมูล การเสริมสร้างเจตคติ และกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างงานกราฟิกเบื้องต้น และสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานกราฟิกและการนำเสนอข้อมูลกรฟิกด้วยคอมพิวเตอร์  และระบบเครือข่าย

          ผลการเรียนรู้

         1. ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจความสำคัญและหลักการออกแบบงานกราฟิก

         2. ผู้เรียนสามารถเรียกใช้โปรแกรม สำหรับการสร้างงานกราฟิกได้

         3. ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์งานจากโปรแกรมการสร้างงานกราฟิกได้

         4. ผู้เรียนสามารถนำเสนองานกราฟิกในรูปแบบต่างๆ ได้