แบบทดสอบกลางภาค

water-dropsa

แบบทดสอบกลางภาค

          มอบหมายงานสำหรับ นักเรียน ม.3/1 และ ม. 3/2 ทุกคน ที่เรียนวิชา ง23234 นำเสนอกราฟิก

          ให้นักเรียนจัดทำ  แบบทดสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จากภาพที่กำหนดให้ โดยคลิก Down load ได้ที่นี่

       โดยกำหนด ให้นักเรียนดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop

2. บันทึกชิ้นงาน โดยใช้ชื่อไฟล์ว่า midterm.psd midterm.jpg และ midterm.png (จำนวน 3 ไฟล์)

3. จากข้อ 2 . ให้นักเรียนบันทึกไว้ใน Folder ชื่อ แบบทดสอบกลางภาค ใน ไดรฟ์ ของ Apps Google

4. กำหนดส่งงาน โดยการแชร์ จาก ไดรฟ์ ของ Apps Google ของนักเรียน โดยกำหนดเงื่อนไขเป็น แบบสาธารณะ

     ม.3/1 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 หรือตาม วัน เดือน ปี และเวลาที่สอบ

     ม.3/2 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 13.oo – 15.00 น.

5.  นักเรียนสามารถแชร์ส่งานได้ดังนี้

    ม.3/1 แชร์ไปที่ bancha@thantong.ac.th หรือตามที่ครูผู้สอนกำหนด

     ม.3/2 แชร์ไปที่ com23234m32@thantong.ac.th

6.  นักเรียนจะต้องกรอกข้อความรายละเอียดส่วนตัว สำหรับการแชร์ ดังนี้

“แบบทดสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จัดทำโดย นาย/นางสาว…………………………………….ชั้น ม.3/…….เลขท่ี่……..”