มอบหมายงานที่ 9

water-dropsa

มอบหมายงานที่ 9

        ให้นักเรียนดำเนินงานดังต่อไปนี้

       1. จัดทำรายงานเรื่อง “โปรแกรมภาษา HTML” โดยใช้โปรแกรม ประมวลคำ(Ms word) บันทึกงานลงใน google drive แล้วแชร์ ให้ครูผู้สอนตามที่ กำหนดให้

           รูปแบบของรายงาน ประกอบด้วย

          – ปก

         – คำนำ

         – สารบัญ

         – เนื้อหา

         – อ้างอิง/บรรณานุกรม

      2. กำหนดส่งงานตามที่กำหนดก่อนถึงชั่วโมงเรียนปกติ อย่างน้อย 1 วัน

โดยการแชร์จาก Google Drive ดังนี้

              2.1 ม.6/1 ที่ e-mal :krutechnom61@thantong.ac.th

              2.2 ม.6/2 ที่ e-mal :krutechnom62@thantong.ac.th

              2.3 ม.6/3 ที่ e-mal :krutechnom63@thantong.ac.th

             2.4 ม.6/4 ที่ e-mal :krutechnom64@thantong.ac.th

             2.5 ม.6/5 ที่ e-mal :krutechnom65@thantong.ac.th

            2.6 ม.6/6 ที่ e-mal :krutechnom66@thantong.ac.th

3. จัดทำเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง “โปรแกรม Adobe Dreamweaver cs5 หรือ cs6” โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม ส่งให้ครูผู้สอนตามที่ กำหนดให้

           รูปแบบของเอกสารประกอบการเรียน ประกอบด้วย

           – ปก(นักเรียนออกแบบด้วยตนเอง)

           – คำนำ (นักเรียนออกแบบด้วยตนเอง)

            – สารบัญ

            – เนื้อหา

            – อ้างอิง/บรรณานุกรม

             (อนุญาตให้สำเนาจากไฟล์ .pdf เพื่อทำเป็นรูปเล่มได้)