มอบหมายงานที่ 10

1water-dropsa

มอบหมายงานที่ 10

          ให้นักเรียนออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ โดยใช้ “โปรแกรม Adobe Dreamweaver cs6”

        ให้นักเรียนดำเนินงานดังต่อไปนี้

        1. เสนอขออนุมัติ เรื่องที่จะจัดทำจากครูผู้สอน

       2. กำหนดส่งงาน โครงร่างเว็บไซต์ (Lay Out) เฉพาะที่เป็นหน้า Home Page โดยใช้กระดาษ A4

        3. ดำเนินการสร้างเว็บไซต์ตามหัวข้อที่ได้รับอนุมัติ ให้เสร็จสมบูรณ์ ส่งครูผู้สอน โดยบันทึกไฟล์งานทั้งหมดลงใน แผ่น CD-R/DVD-R