มอบหมายงานที่ 7

ที่2water-dropsa

มอบหมายงานที่ 7

มอบหมายงานสำหรับ นักเรียน ม.6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5 และ ม.6/6 ทุกคน ที่เรียนวิชา ง30234 เทคโนโลยีการสร้างเว็บไซต์

          ให้นักเรียน จัดทำเว็บไซต์ โดยนักเรียนกำหนดเรื่องเองและขออนุมัติเพื่อจัดทำด้วยตนเอง

        ให้นักเรียนดำเนินการดังต่อไปนี้

        1. ใช้ App Google Site

        2. ออกแบบให้สวยงาม ประกอบด้วย

             – ส่วนหัว

             – หน้าหลัก

             – พื้นหลัง

             – เมนูหลัก

             – เมนูย่อย

             – ข้อมูล เนื้อหา

             – เว็บไซต์อ้างอิง หรือที่เกี่ยวข้อง

       3. กำหนดส่งงาน โดยการแชร์ จาก Google Site ของนักเรียน

            3.1 แชร์ แบบสาธารณะบนเว็บ

            3.2 เปลี่ยนเป็นชื่อสั้นๆ และสร้าง QR Code

                   ม.6/1 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

                  ม.6/2 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

                  ม.6/3 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

                 ม.6/4 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

                ม.6/5 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

                ม.6/6 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559

          3.3  นักเรียนสามารถแชร์/ส่งงานได้ดังนี้

               ม.6/1 แชร์/ส่งไปที่ krutechnom61@thantong.ac.th

               ม.6/2 แชร์/ส่งไปที่ krutechnom62@thantong.ac.th

               ม.6/3 แชร์/ส่งไปที่ krutechnom63@thantong.ac.th

               ม.6/4 แชร์/ส่งไปที่ krutechnom64@thantong.ac.th

               ม.6/5 แชร์/ส่งไปที่ krutechnom65@thantong.ac.th

               ม.6/6 แชร์/ส่งไปที่ krutechnom66@thantong.ac.th

          โดยนักเรียนจะต้องสร้างโฟล์เดอร์ ชื่อ มอบหมายงานที่  7 ใน App Google Site เพื่อบันทึกงาน และแชร์ให้กับครูผู้สอนแบบสาธารณะ

        4. นักเรียนจะต้องกรอกข้อความรายละเอียดส่วนตัว สำหรับการแชร์ ดังนี้

“มอบหมายงานที่ ….. เรื่อง ……………………………………………………… จัดทำโดย นาย/นางสาว…………………………………….ชั้น ม…./…….เลขที่……..”
กรณีที่นักเรียน ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ให้เพิ่มเติมข้อความหลังเลขที่ ว่า “(เรียนซ้ำ)”