มอบหมายงานที่ 8

water-dropsa

มอบหมายงานที่ 8

มอบหมายงานสำหรับ นักเรียน ม.6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5 และ ม.6/6 ทุกคน ที่เรียนวิชา ง30234 เทคโนโลยีการสร้างเว็บไซต์

          ให้นักเรียนจับกลุ่มทำเว็บไซต์ กลุ่มละ 5-6 คน โดยนักเรียนในกลุ่มกำหนดเรื่องเอง กลุ่มละ 1 เรื่อง และขออนุมัติเพื่อจัดทำ

        ให้นักเรียนดำเนินการดังต่อไปนี้

        1. ใช้ App Google Site

        2. ออกแบบให้สวยงาม ประกอบด้วย

             – ส่วนหัว

             – หน้าหลัก

             – พื้นหลัง

             – เมนูหลัก

             – เมนูย่อย

             – ข้อมูล เนื้อหา

             – เว็บไซต์อ้างอิง หรือที่เกี่ยวข้อง

       3. กำหนดส่งงาน โดยการแชร์ จาก Google Site ของนักเรียน โดยตัวแทนกลุ่ม

            3.1 แชร์ แบบสาธารณะบนเว็บ

            3.2 เปลี่ยนเป็นชื่อสั้นๆ และสร้าง QR Code

                   ม.6/1 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2559

                  ม.6/2 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2559

                  ม.6/3 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

                 ม.6/4 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 20กรกฎาคม 2559

                ม.6/5 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559

                ม.6/6 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

          3.3  นักเรียนสามารถแชร์/ส่งงาน โดยตัวแทนกลุ่ม ได้ดังนี้

               ม.6/1 แชร์/ส่งไปที่ krutechnom61@thantong.ac.th

               ม.6/2 แชร์/ส่งไปที่ krutechnom62@thantong.ac.th

               ม.6/3 แชร์/ส่งไปที่ krutechnom63@thantong.ac.th

               ม.6/4 แชร์/ส่งไปที่ krutechnom64@thantong.ac.th

               ม.6/5 แชร์/ส่งไปที่ krutechnom65@thantong.ac.th

               ม.6/6 แชร์/ส่งไปที่ krutechnom66@thantong.ac.th

        โดยนักเรียนจะต้องสร้างโฟล์เดอร์ ชื่อ มอบหมายงานที่  8 ใน App Google Site เพื่อบันทึกงาน และแชร์ให้กับครูผู้สอนแบบสาธารณะ

4. นักเรียนจะต้องกรอกข้อความรายละเอียดส่วนตัว สำหรับการแชร์ ดังนี้

“มอบหมายงานที่ ….. เรื่อง ……………………………………………………… จัดทำโดย นาย/นางสาว…………………………………….ชั้น ม…./…….เลขที่……..”
กรณีที่นักเรียน ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ให้เพิ่มเติมข้อความหลังเลขที่ ว่า “(เรียนซ้ำ)”