คำอธิบายรายวิชา

water-dropsa

คำอธิบายรายวิชา

ง30234  เทคโนโลยีการสร้างเว็บไซต์

รายวิชาเพิ่มเติม                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6               เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน  1.0  หน่วยกิต

          ศึกษาหลักการสร้างเว็บไซต์ โครงสร้างของเว็บไซต์ ลักษณะต่างๆ ของเว็บไซต์ การออกแบบและตกแต่งเว็บเพจ  การใช้โปรแกรมการสร้างเว็บไซต์ และใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสร้างสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ในการพัฒนาและปรับปรุงหน้าเว็บเพจ โดยวิเคราะห์ เนื้อหา นำความรู้ และนวัตกรรมใหม่ มาบูรณาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ และนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ออกสู่สาธารณะ อย่างมีจรรยาบรรณ และจิตสำนึกที่ดี

         ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ ตกแต่งเว็บเพจ   การใช้โปรแกรมการสร้างเว็บไซต์ การพัฒนาและปรับปรุงหน้าเว็บเพจ การวิเคราะห์ เนื้อหา การนำความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ มาบูรณาการ   และนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ออกสู่สาธารณะ

         เพื่อสร้างเว็บไซต์และใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสร้างสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบในการพัฒนาและปรับปรุงหน้าเว็บเพจ การวิเคราะห์ เนื้อหา การนำความรู้ และนวัตกรรมใหม่ มาบูรณาการ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาต่างๆ  และนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ออกสู่สาธารณะ อย่างมีจรรยาบรรณ และจิตสำนึกที่ดี

ผลการเรียนรู้

  1. อธิบายหลักการสร้างเว็บไซต์ได้
  2. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของเว็บไซต์ได้
  3. สามารถอธิบายการออกแบบและตกแต่งเว็บเพจได้
  4. สามารถการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมประเภท CMS ได้
  5. สามารถการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมประเภทเว็บเอดิเตอร์ได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s