มอบหมายงาน 1.2

2water-dropsa

มอบหมายงาน 1.2

มอบหมายงานสำหรับ นักเรียน ม.4/3, 4/4 และ ม.4/5 ทุกคน ที่เรียนวิชา ง31221 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์  มีงานดังนี้

          ให้นักเรียน ศึกษาค้นคว้า และจัดทำรายงาน เรื่อง “ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น”

        ให้นักเรียนดำเนินงานดังต่อไปนี้

        1. ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด หรือ Apps เอกสาร

        2. ออกแบบรูปเล่มให้สวยงาม ประกอบด้วย

             – ปกหน้า

             – ปกใน

             – คำนำ

             – สารบัญ

             – เนื้อหา

             – เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม

       3. กำหนดส่งงาน โดยการแชร์ จาก Apps ไดรฟ์ ของ Google ของนักเรียน

          โดยนักเรียนจะต้องสร้างโฟล์เดอร์ ชื่อ มอบหมายงาน1.2 ใน Apps ไดรฟ์ ของ Google  เพื่อบันทึกงาน โดยตั้งชื่อเป็น activities1.2

            ม.4/3 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

           ม.4/4 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

           ม.4/5 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

          4.  นักเรียนสามารถแชร์ส่งานได้ดังนี้

            ม.4/3 แชร์ไปที่ com31221m43@thantong.ac.th

           ม.4/4 แชร์ไปที่ com31221m44@thantong.ac.th

           ม.4/5 แชร์ไปที่ com31221m45@thantong.ac.th