มอบหมายงาน 1.5

2water-dropsa

มอบหมายงาน 1.5

     มอบหมายงานสำหรับ นักเรียน ม.4/3, 4/4 และ ม.4/5 ทุกคน ที่เรียนวิชา ง31221 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีงานดังนี้

     ให้นักเรียน ศึกษาค้นคว้า และจัดทำรายงาน เรื่อง “เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

     ให้นักเรียนดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด หรือ Apps เอกสาร

2. ออกแบบรูปเล่มให้สวยงาม ประกอบด้วย

     – ปกหน้า

     – ปกใน

     – คำนำ

     – สารบัญ

     – เนื้อหา

     – เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม

3. กำหนดส่งงาน โดยการแชร์ จาก Apps ไดรฟ์ ของ Google ของนักเรียน

     โดยนักเรียนจะต้องสร้างโฟล์เดอร์ ชื่อ มอบหมายงาน1.5 ใน Apps ไดรฟ์ ของ Google เพื่อบันทึกงาน โดยตั้งชื่อเป็น activities1.5

     ม.4/3 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2559

     ม.4/4 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2559

     ม.4/5 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2559

4. นักเรียนสามารถแชร์ส่งานได้ดังนี้

     ม.4/3 แชร์ไปที่ com31221m43@thantong.ac.th

     ม.4/4 แชร์ไปที่ com31221m44@thantong.ac.th

     ม.4/5 แชร์ไปที่ com31221m45@thantong.ac.th