ขอกําหนดการออกแบบทางสถาปตยกรรม

water-dropsa

ตัวอย่างโครงงาน

           ” โมเดลทางลาดเขาสู่อาคาร/ภายในอาคาร (RAMP)”

ramp3

         ขอกําหนดการออกแบบทางสถาปตยกรรม (ARCHITECTURAL DESIGN CONSIDERATIONS) คลิกดูได้ที่นี่