ตัวอย่างโครงงาน

water-dropsa

ตัวอย่างโครงงาน

           ” โมเดลทางลาดเขาสู่อาคาร/ภายในอาคาร (RAMP)”

ramp1
ramp1-2
ramp1-3
ramp1-4
ramp1-5
ramp2-1
ramp2-2
ramp3