ตัวอย่างโครงงานกลุ่ม

water-dropsa

ตัวอย่างโครงงานกลุ่ม

          นักเรียนสามารถศึกษาตัวอย่างเบื้องต้นได้จากตัวอย่างภาพ โครงงาน “โรงเรียนธารทองพิทยาคม” ต่อไปนี้

00-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1

ตัวอย่างโครงงาน “โรงเรียนธารทองพิทยาคม” ที่สำเร็จแล้ว

                     ตัวอย่างภาพโครงงานย่อยที่สมาชิกช่วยกันจัดทำ

01-%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99

02-%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8

03-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2

04-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b9

05-%e0%b8%8b%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99

06-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c

07-%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9f%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a5

08-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c

09-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1

10-%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1

11-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a31

12-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a32

13-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a33

14-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a34

           ” โรงเรียนธารทองพิทยาคม” คลิกที่นี่