คำอธิบายรายวิชา

water-dropsa

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา รหัสวิชา  ง31221  ชื่อวิชา เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน    จำนวน  1.0  หน่วยกิต                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่  2 โรงเรียนธารทองพิทยาคม           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32

คำอธิบายรายวิชา
           ศึกษา  บทบาทและความสำคัญพื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์  มาตรฐานการเขียนแบบผลิตภัณฑ์  หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปใน                             การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างงานสองมิติและสามมิติ

         ปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป การใช้แถบเครื่องมือในโปรแกรมออกแบบ  การสร้างงานสองมิติ สามมิติ และการสร้างวัตถุรูปทรงต่างๆ

          เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาท พื้นฐานการออกแบบ  มาตรฐานการเขียนแบบ
ปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบ การสร้างงานสองมิติ สามมิติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

1. อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ
2. วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี
3. สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจำลองเพื่อนำไปสู่การสร้างชิ้นงาน หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผลโดยใช้ซอฟแวร์ ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอผลงาน
4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต
5. วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s