05 ตัวอย่างอาคารจันผา

2water-dropsa

ตัวอย่าง อาคร 4 “อาคารจันผา”

ผลงาน ออกแบบโมเดลอาคาร โดย นายดนัย บุญเอี่ยม ม.5/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

บรรยากาศ โดย ครูสัทธา มีอ่อง

building4 new1d

building4 new1right building4 new1top building4 new1left building4 new1iso building4 new1front building4 new1f building4 new1e building4 new1c building4 new1back building4 new1b building4 new1a