05 ตัวอย่างอาคารจันผา

2water-dropsa

ตัวอย่าง อาคร 4 “อาคารจันผา”

ผลงาน ออกแบบโมเดลอาคาร โดย นายดนัย บุญเอี่ยม ม.5/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

บรรยากาศ โดย ครูสัทธา มีอ่อง

building4 new1d

building4 new1right building4 new1top building4 new1left building4 new1iso building4 new1front building4 new1f building4 new1e building4 new1c building4 new1back building4 new1b building4 new1a

โฆษณา