07 โมเดลสะพาน

water-dropsa

ตัวอย่างโครงงาน โมเดลสะพาน

             โมเดลสะพานข้ามคลองระบายน้ำ บริเวณซุ้มทางเดิน

สะพาน