แบบทดสอบปลายภาค

water-dropsa
แบบทดสอบปลายภาค สร้างโมเดลบ้านพักครู แบบ 207 สำหรับผู้บริหาร โรงเรียนธารทองพิทยาคม

  1. ให้นักเรียน สร้างโมเดลบ้านพักครู แบบ 207 สำหรับผู้บริหาร โรงเรียนธารทองพิทยาคม (นักเรียนสามารถศึกษารูปแบบได้ตามลิงค์นี้)ส่งครูผู้สอน

          ……กำหนดส่งงาน โดยการแชร์ จาก Apps ไดรฟ์ ของ Google ของนักเรียน…..

     2.  โดยนักเรียนจะต้องสร้างโฟล์เดอร์ ชื่อ สอบปลายภาค ใน Apps ไดรฟ์ ของ Google เพื่อบันทึกงาน โดยตั้งชื่อไฟล์ต้นฉบับ ว่า final.skp

           และ ไฟล์ที่ export (*.jpg /*.png) ครบทั้ง 6 ด้าน ดังนี้

           ด้านมุมมอง ISO-Isometric โดยตั้งชื่อว่า final-iso.jpg

           ด้านมุมมอง Top โดยตั้งชื่อว่า final-top.jpg

           ด้านมุมมอง Front โดยตั้งชื่อว่า final-front.jpg

           ด้านมุมมอง Right โดยตั้งชื่อว่า final-right.jpg

          ด้านมุมมอง Back โดยตั้งชื่อว่า final-back.jpg

          ด้านมุมมอง Left โดยตั้งชื่อว่า final-left.jpg

          ลงใน Google drive แชร์ แบบสาธารณะให้ครูผู้สอน

    3.  กำหนดส่งดังนี้

          ม.4/3 กำหนดส่ง ภายในเวลา 10.15 -12.15 น.วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

          ม.4/4 กำหนดส่ง ภายในเวลา 10.15 -12.15 น.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

          ม.4/5 กำหนดส่ง ภายในเวลา 10.15 -12.15 น.วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

    4. นักเรียนสามารถส่งงานโดยการแชร์งานได้ดังนี้

          ม.4/3 แชร์ไปที่ com31221m43@thantong.ac.th

          ม.4/4 แชร์ไปที่ com31221m44@thantong.ac.th

          ม.4/5 แชร์ไปที่ com31221m45@thantong.ac.th

     5.  นักเรียนจะต้องกรอกข้อความรายละเอียดส่วนตัว สำหรับการแชร์ ดังนี้

          “สอบปลายภาค เรื่อง สร้างโมเดลบ้านพักครู แบบ 207 สำหรับผู้บริหาร จัดทำโดย นาย/นางสาว…………………………………….ชั้น ม4/…….เลขท่ี่……..”