บทเรียน


บทเรียน วิชา ง31141 เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย บทเรียนต่างๆ ดังนนี้
1. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ (แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ)
2. องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
3. ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
5. การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
6. การเขียนโปรแกรมภาษา
7. การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
8. การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
9. การติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
10. การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ
11. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
12. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
13. ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s