แบบทดสอบวิชา ง31131 เทคโนโลยีสารสนเทศ


แบบทดสอบวิชา ง31131 เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย แบบทดสอบ ดังนี้
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบรายตัวชี้วัด แบบทดสอบที่ 1 – 13
แบบทดสอบที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
แบบทดสอบที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบที่ 3 เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบที่ 4 เรื่อง คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
แบบทดสอบที่ 5 เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
แบบทดสอบที่ 6 เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา
แบบทดสอบที่ 7 เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบที่ 8 เรื่อง การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
แบบทดสอบที่ 9 เรื่อง การติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
แบบทดสอบที่ 10 เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ
แบบทดสอบที่ 11 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
แบบทดสอบที่ 12 เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
แบบทดสอบที่ 13 เรื่อง ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบกลางภาค
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบปลายภาค
แบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s