แบบทดสอบปลายภาค

water-dropsa

แบบทดสอบปลายภาค

          แบบทดสอบปลายภาค สำหรับ นักเรียน ม.5/4 และ ม. 5/5 ทุกคน ที่เรียนวิชา ง32241 เทคโนโลยีสื่อประสม

          ให้นักเรียนจัดทำ แบบทดสอบปลายภาคปฏิบัติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

         จากแบบทดสอบปลายภาค และข้อมูลตามลิงค์นี้