แบบสอบถาม ชุดที่ 1

water-dropsa
แบบสอบถาม วิชา ง32241 เทคโนโลยีสื่อประสม ชุดที่ 1
จุดประสงค์ของแบบสอบถาม
1. เพื่อประเมินความเหมาะสมของเนื้อหา วิชา ง32241 เทคโนโลยีสื่อประสม ที่โรงเรียนธารทองพิทยาคม ได้จัดทำหลักสูตรวิชาดังกล่าว ว่ามีความเหมาะสม สำหรับการจัดการเรียนการสอนเพียงใด
2. ผลที่ได้จากการสำรวจจะนำไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตอบแบบสอบถาม
…นักเรียน ชั้น ม.5/1 และ 5/2
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
…ก่อนตอบแบบสอบถาม ข้างล่างนี้ ให้นักเรียนอ่านรายละเอียดคำถามของแบบสอบถามทั้งฉบับให้ครบทุกข้อ และศึกษา พิจารณาให้เข้าใจก่อน จากนั้นให้นักเรียนนำผลสรุปของนักเรียนมาตอบในแบบสอบถามที่ปรากฏด้านล่างนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s