ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน ที่เรียน วิชา ง31141 เทคโนโลยีสารสนเทศ


ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน
ที่เรียน วิชา ง31141 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5 และ 4/6 ทุกคน)
การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
1. สมัครใช้บริการ e-mail ของ บริการ  yahoo ที่ http://www.yahoo.co.th (ถ้ายังไม่มี)
2. ลงทะเบียนใช้บริการเว็บไซต์สังคมออนไลน์ (Social Network) ของ Facebook.com  ที่ http://www.facebook.com (ถ้ายังไม่มี)
3. เข้าร่วมเป็น Fan Page ของ เพจเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ http://www.facebook.com/ict31141
4.  เข้าร่วมเป็นเพื่อกับ kruburiram ที่ http://www.facebook.com/kruburiram
5. ใช้ e-mail ที่ได้จาก ข้อ 1. สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่ม(Groups)  ชื่อ m4_2554 ที่ http://asia.groups.yahoo.com/search?query=m4_2554
6. เข้าไปศึกษา เพื่อสร้างความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยที่เว็บไซต์ ตาม url ดังต่อไปนี้       http://www.facebook.com/ict31141
http://www.facebook.com/kruburiram
http://asia.groups.yahoo.com/search?query=m4_2554    http://www.kruburiram.wordpress.com
http://www.forstd.net/kruburiram
7. ร่วมกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย ทุกกิจกรรม เพื่อความพร้อมในการเรียนต่อไป
ขอให้ทุกคนเรียนอย่างมีความสุข

แบบทดสอบก่อนเรียน วิชา ง31141เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสั่ง ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนต่อไปนี้
เพื่อวัดความรู้พื้นฐาน
คลิกที่นี่เพื่อ เริ่มทดสอบก่อนเรียน
ขอให้ตั้งใจสอบ และโชคดี

คำอธิบายรายวิชาและตัวชี้วัด ง31141 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ง31141 เทคโนโลยีสารสนเทศ  

รายวิชาพื้นฐาน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4          เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

       ศึกษาองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เขียนโปรแกรมภาษา  พัฒนาโครงการคอมพิวเตอร์  ใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสม  ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  ข้อมูลบุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์  ติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต  และระบบคอมพิวเตอร์ ชนิดของซอฟแวร์  เทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่
ปฏิบัติการในการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์นำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทและความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดี  ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสำนึก  มีความรับผิดชอบ และสามารถใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในทางสร้างสรรค์ได้

รหัสตัวชี้วัด
ง  3.1 ม. 4/1 , ม. 4/2 , ม. 4/3 , ม. 4/4 , ม. 4/5 , ม. 4/6 , ม. 4/7 , ม. 4/8, ม. 4/9 , ม. 4/10  ม. 4/11 , ม. 4/12 , ม. 4/13

คำอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ วิชา ง32241 เทคโนโลยีสื่อประสม

ง32241 เทคโนโลยีสื่อประสม

รายวิชาเพิ่มเติม                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                     เวลา  80 ชั่วโมง จำนวน  2.0  หน่วยกิต

ศึกษาบทบาทและความสำคัญและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆสำหรับงานผลิตสื่อประสม ความรู้เบื้องต้นในการใช้งานโปรแกรมสร้างงานด้านตัวหนังสือ ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงพูด เสียงดนตรี วีดิทัศน์  และการนำเสนอ การใช้เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ  ในการหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมและนำมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการในการทำงานและการผลิตชิ้นงานสื่อประสม

ปฏิบัติการสร้าง ตัวหนังสือ ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงพูด เสียงดนตรี วีดิทัศน์ การหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติม การสร้างชิ้นงานและการนำเสนองานแบบสื่อประสม โดยการใช้โปรแกรมสร้าง ตัวหนังสือ ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงพูด เสียงดนตรี วีดิทัศน์ และโปรแกรมการนำเสนอแบบสื่อประสม

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาท ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ สามารถสร้าง ตัวหนังสือ ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงพูด เสียงดนตรี วีดิทัศน์ การหาค้นข้อมูล การสร้างชิ้นงานและการนำเสนองานแบบสื่อประสม การแก้ปัญหา ความอดทนและรับผิดชอบ จินตนาการ การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้

 ผลการเรียนรู้

  1. อธิบายความสำคัญของสื่อประสมและคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆสำหรับงานผลิตสื่อประสม
  2. อธิบายหลักการและขั้นตอนการผลิตชิ้นงานแบบสื่อประสม
  3. สามารถใช้โปรแกรมสร้างงานด้านตัวหนังสือ ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
  4. สามารถใช้โปรแกรมสร้างเสียงพูด เสียงดนตรี และ โปรแกรมตัดต่อวีดิทัศน์ 
  5. สามารถใช้โปรแกรมสร้างเว็บเพจ ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างแหล่งสืบค้นจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  6. ปฏิบัติการทำโครงงานด้านสื่อประสม
  7. สามารถนำเสนอผลงานสื่อประสม

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้

แท็บเล็ตการศึกษากระตุ้นต่อมอยาก จีเนทเปิดตัว จี-แพด เริ่มสามพันบาท


“จี-แพด” มั่นใจนโยบายแจกแท็บเล็ตเด็ก ป.1 ทำเด็ก ป.2-ป.6 อยากได้บ้าง รบเร้าให้พ่อแม่ซื้อเพื่อใช้ในการศึกษา ส่งผลให้ตลาดแท็บเล็ตของไทยโตแตะ 2 ล้านเครื่องสบช่อง ส่งสินค้า 16 รุ่นลงตลาด มิ.ย.นี้

นายฑัศ เชาวนเสถียร ประธานกรรมการ บริษัท จีเนท เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้นำเข้าแท็บเล็ตยี่ห้อจี-แพด เปิดเผยว่า ตลาดแท็บเล็ตของไทยในปีนี้คาดว่าจะมีจำนวน 2 ล้านเครื่อง โดยนโยบายแจกแท็บเล็ตให้เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 จะส่งผลกระตุ้นตลาดให้คึกคักมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 อาจมีความอยากจะได้เช่นกัน จึงขอให้พ่อแม่ซื้อแท็บเล็ต เพื่อใช้ในการศึกษาบ้าง จึงเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ตลาดขยายตัวขึ้น บริษัทจึงพร้อมรุกตลาดแท็บเล็ต ในปีนี้ โดยเตรียมเปิดตัวแท็บเล็ตใหม่จำนวน 14 รุ่น ภายในเดือน มิ.ย.นี้

โดยจะแบ่งตลาดเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ระดับบน ราคา 7,000-9,000 บาท ระดับกลาง ราคา 5,000-7,000 บาท และระดับล่าง ราคาอยู่ที่ 3,000- 5,000 บาท สินค้ามีจุดเด่นที่ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ส่วนดีไซน์และฟังก์ชั่นการใช้งานสามารถแข่งขันในตลาดได้ ล่าสุดบริษัทได้เปิดตัวแท็บเล็ตรุ่น
จี-แพด 10.0 เอ็กซ์ทรีม เป็นแท็บเล็ต
ระดับกลาง ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 4.0 หน่วยประมวลผล 1.2 กิกะเฮิรตซ์ หน่วยความจำหลัก (แรม) 1 กิกะไบต์ โดยตั้งเป้าหมายมียอดขายแท็บเล็ตทุกรุ่นจำนวน 1 ล้านเครื่องเมื่อถึงสิ้นปีนี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแท็บเล็ตในตลาดล่างราคาไม่สูงมากนัก

นายฑัศ กล่าวด้วยว่า อยู่ระหว่างคุยกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมนำเนื้อหาวิชาของชั้นประถมศึกษาเป็นคอนเทนท์ในแท็บเล็ตของจีเนท สำหรับตลาดล่างเช่น รุ่นไอคิว จูเนียร์ ขนาด 7 นิ้ว เป็นแท็บเล็ตที่ออกแบบสำหรับเด็กโดยเฉพาะ.

ทดสอบแท็บเล็ตแห้ว!ทำได้เพียงดูขั้นตอน


เมื่อวันที่ 25 พ.ค. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) พาผู้สื่อข่าวดู 12 ขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพและสเปกแท็บเล็ต ป.1 จำนวน 2,000 เครื่อง ซึ่งเป็นแท็บเล็ตล็อตแรกที่บริษัท สโคป ส่งมาให้ตรวจสอบ ก่อนจะผลิตจริง 4 แสนเครื่องซึ่งจะส่งมาให้ในเดือนก.ค.นี้

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า หลังตรวจสอบสเปกแท็บเล็ตแล้ว แท็บเล็ตจำนวน 2,000 เครื่องจะถูกจัดส่งให้กระทรวงศึกษาฯเพื่อนำไปใช้ในการอบรมการใช้งานให้กับคุณครูเพื่อเตรียมความพร้อมต่อไป ซึ่งการพานักข่าวมาดูขั้นตอนการตรวจสอบวันนี้เพราะมีข่าวลือว่าสเปกแท็บเล็ตผิดและจำนวนที่ได้มาไม่ครบ

นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา กล่าวว่า วันนี้เป็นเพียงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบแท็บเล็ตป.1 และประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดการตรวจสอบแท็บเล็ต แต่ยังไม่มีการนำเครื่องแท็บเล็ตของจริงมาตรวจสอบเนื่องจากยังรอตรวจสอบเอกสารบางส่วนให้ครบถ้วนก่อน

“การตรวจสอบแท็บเล็ตจำนวน 2,000 เครื่อง จะเป็นการสุ่มตรวจแบบหนัก 10 เครื่อง เช่น นำใส่ถุงที่มีเหล็กอยู่แล้วเขย่าเพื่อดูคุณภาพของวัสดุที่ใช้ รอยขีดข่วน รวมทั้งตรวจซอฟต์แวร์อย่างละเอียด ส่วนแท็บเล็ตอีก 1,990 เครื่องจะเป็นการตรวจเฉพาะซอฟต์แวร์และตัวเครื่องภายนอก อาทิ ช่องเสียบยูเอสบี เบื้องต้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าเอกสารมาครบและตรวจเสร็จเมื่อไหร่”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เอกสารที่ทางคณะกรรมการตรวจรับแท็บเล็ตรออยู่คือ เอกสารประกันเครื่อง ซึ่งระบุชัดในข้อ 9 ของสัญญาจัดซื้อ ว่า ก่อนที่จะทดสอบแท็บเล็ตต้องมีหนังสือประกันภัยส่งถึงมือก่อน เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้รับเงินประกัน 200,000 บาท/เครื่อง

สำหรับ 12 ขั้นตอน ประกอบด้วย การสุ่มเครื่องเพื่อทำการทดสอบ การตรวจสอบเอกสาร ลงทะเบียนเครื่องแท็บเล็ตพกพา นำเฉพาะเครื่องที่สุ่มมาทำการทดสอบ ทดสอบติดตั้งระบบปฏิบัติการที่ไม่ได้รับอนุญาต การติดตั้ง แอพพลิเคชั่นสำหรับการทดสอบ การทดสอบลักษณะเฉพาะของเครื่อง การติดตั้งและลบโปรแกรมไฟล์เสียง จัดอุปกรณ์ใส่กล่องให้ครบถ้วนถูกต้องตามหมายเลขที่กำหนดไว้ข้างกล่อง และจัดเก็บข้อมูลที่ได้ทำการทดสอบแล้ว