คำอธิบายรายวิชาและตัวชี้วัด ง31141 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ง31141 เทคโนโลยีสารสนเทศ  

รายวิชาพื้นฐาน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4          เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

       ศึกษาองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เขียนโปรแกรมภาษา  พัฒนาโครงการคอมพิวเตอร์  ใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสม  ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  ข้อมูลบุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์  ติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต  และระบบคอมพิวเตอร์ ชนิดของซอฟแวร์  เทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่
ปฏิบัติการในการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์นำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทและความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดี  ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสำนึก  มีความรับผิดชอบ และสามารถใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในทางสร้างสรรค์ได้

รหัสตัวชี้วัด
ง  3.1 ม. 4/1 , ม. 4/2 , ม. 4/3 , ม. 4/4 , ม. 4/5 , ม. 4/6 , ม. 4/7 , ม. 4/8, ม. 4/9 , ม. 4/10  ม. 4/11 , ม. 4/12 , ม. 4/13

One response to “คำอธิบายรายวิชาและตัวชี้วัด ง31141 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s