คำอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ วิชา ง32241 เทคโนโลยีสื่อประสม

ง32241 เทคโนโลยีสื่อประสม

รายวิชาเพิ่มเติม                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                     เวลา  80 ชั่วโมง จำนวน  2.0  หน่วยกิต

ศึกษาบทบาทและความสำคัญและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆสำหรับงานผลิตสื่อประสม ความรู้เบื้องต้นในการใช้งานโปรแกรมสร้างงานด้านตัวหนังสือ ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงพูด เสียงดนตรี วีดิทัศน์  และการนำเสนอ การใช้เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ  ในการหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมและนำมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการในการทำงานและการผลิตชิ้นงานสื่อประสม

ปฏิบัติการสร้าง ตัวหนังสือ ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงพูด เสียงดนตรี วีดิทัศน์ การหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติม การสร้างชิ้นงานและการนำเสนองานแบบสื่อประสม โดยการใช้โปรแกรมสร้าง ตัวหนังสือ ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงพูด เสียงดนตรี วีดิทัศน์ และโปรแกรมการนำเสนอแบบสื่อประสม

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาท ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ สามารถสร้าง ตัวหนังสือ ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงพูด เสียงดนตรี วีดิทัศน์ การหาค้นข้อมูล การสร้างชิ้นงานและการนำเสนองานแบบสื่อประสม การแก้ปัญหา ความอดทนและรับผิดชอบ จินตนาการ การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้

 ผลการเรียนรู้

  1. อธิบายความสำคัญของสื่อประสมและคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆสำหรับงานผลิตสื่อประสม
  2. อธิบายหลักการและขั้นตอนการผลิตชิ้นงานแบบสื่อประสม
  3. สามารถใช้โปรแกรมสร้างงานด้านตัวหนังสือ ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
  4. สามารถใช้โปรแกรมสร้างเสียงพูด เสียงดนตรี และ โปรแกรมตัดต่อวีดิทัศน์ 
  5. สามารถใช้โปรแกรมสร้างเว็บเพจ ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างแหล่งสืบค้นจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  6. ปฏิบัติการทำโครงงานด้านสื่อประสม
  7. สามารถนำเสนอผลงานสื่อประสม

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s