รายงาน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ ม.4 ทุกคน


รายงาน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ ม.4 ทุกคน
ข้อแนะนำ
1. ให้นักเรียนจัดทำรายงานเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีส่วนสำคัญดังนี้
     1.1 ใช้โปรแกรม Ms.word
     1.2 ออกแบบปกให้สวยงาม
     1.3 จัดทำหน้าคำนำ
     1.4 จัดทำหน้าสารบัญ
     1.5 จัดทำเนื้อหา เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยหัวข้อที่สำคัญดังนี้
            1.5.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
            1.5.1 ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ
            1.5.2 ความหมายของข้อมูล
            1.5.3 ความหมายของสารสนเทศ
            1.5.4 ลักษณะสารสนเทศที่ดี
            1.5.5 ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
            1.5.6 องค์ประกอบระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์
            1.5.7 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
      1.6 เอกสารอ้างอิง
2. บันทึกไฟล์ ส่งครู ดังนี้
     2.1 ชื่อไฟล์ รายงาน1
     2.2 บันทึกลงใน flash drive หรือ แผ่น cd-r หรือ
     2.3 ส่งที่ yahoo groups ชื่อ m4_2554 เมนู Files
            โดยส่งงานและการบ้านในห้องของนักเรียน เช่น  ม.4/1…. ปี 2555  โดยนักเรียนต้องดำเนินการ
             สร้างโฟลเดอร์ โดยตั้งชื่อโฟลเดอร์ ที่เป็นชื่อของนักเรียนเอง แล้ว upload ไฟล์รายงานไปเก็บไว้         หรือ
     2.4 ส่งไฟล์ไป ที่ เว็บไซต์ www.forstd.net/kruburiram  เมนู ส่งงานออนไลน์
             เลือกรายวิชา Information and Technology(ง31141 เทคโนโลยีสารสนเทศ)
             โดยระบุ  รายละเอียดให้ครบทุกรายการ อย่างชัดเจน

3. กำหนดส่งงาน ดังนี้  ระหว่างวันที่ 2-9 กรกฎาคม 2555  สำหรับ ม. 4/4
                                   ระหว่างวันที่ 2-9 กรกฎาคม 2555  สำหรับ ม. 4/1
                                   ระหว่างวันที่ 3-10 กรกฎาคม 2555  สำหรับ ม. 4/2
                                   ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน -3 กรกฎาคม 2555  สำหรับ ม. 4/5
                                   ระหว่างวันที่ 4-11 กรกฎาคม 2555  สำหรับ ม. 4/3, 4/6

มีข้อสงสัย ปัญหา หรือ อุปสรรคใดๆ ติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s