แบบทดสอบกลางภาค วิชา ง31141 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

แบบทดสอบกลางภาค วิชา ง31141 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ให้นักเรียนคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ เพื่อทำแบบทดสอบ
แบบทดสอบกลางภาค วิชา ง31141 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ประชาสัมพันธ์สำหรับ สมาชิกลุ่มที่สมัครร่วมโครงการค่ายหุ่นยนต์ราชมงคลอีสาน 2012 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          ประชาสัมพันธ์สำหรับ สมาชิกลุ่มที่สมัครร่วมโครงการค่ายหุ่นยนต์ราชมงคลอีสาน 2012 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของโรงเรียนธารทองพิทยาคมที่สมัครไว้แล้ว ให้ทุกคนศึกษาค้นคว้า และจัดทำรายงานส่งครูผู้ควบคุม ดังหัวข้อต่อไปนี้

หุ่นยนต์คืออะไร
– องค์ประกอบของหุ่นยนต์เดินตามเส้น
– การสร้างหุ่นยนต์สาหรับแข่งขัน
– วงจรไฟฟ้าของหุ่นยนต์ที่ใช้สาหรับแข่งขัน

โปรแกรม Arduino คืออะไร

        ให้จัดทำรายงาน เป็นทีม ส่งครูผู้ควบคุม ทีมละ 1 ชุด เพื่อคัดเลือกทีมที่มีความพร้อมจะเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ไม่เกิน 3 ทีม
กำหนด ส่ง เวลา 08.00-08.30 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ที่ครูสัทธา

       เนื่องจากมีทีมที่สนใจเข้าร่วมเต็มแล้ว ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ แจ้งให้เข้าร่วมได้ไม่เกิน 1 – 3 ทีม
สงสัย สอบถามครูผู้ควบคุมทีมได้

การแต่งภาพบุคคล

ให้นักเรียน Down Load  ภาพนี้ไปตกแต่งโดยใช้โปรแกรม Adobe Photpshop

1. ภาพเดิมให้คงไว้เฉพาะรูปตัวบุคคล

2. สร้าง Background ใหม่ และบรรยากาศใหม่

3. พิมพ์ข้อความ ว่า President Barack Obama โดยตกแต่งให้สวยงาม

แจ้งเลื่อนสอบกลางภาควิชา ง31141 เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ ม.4/1,4/2.4/3,4/4,4/5 และ 4/6

แจ้งเลื่อนสอบกลางภาควิชา ง31141 เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ ม.4/1,4/2.4/3,4/4,4/5 และ 4/6
ม.4/1 เลือนไปสอบ วันที 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30 – 9.30 น.
ม.4/2 เลือนไปสอบ วันที 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30 – 9.30 น.
ม.4/3 เลือนไปสอบ วันที 1 สิงหาคม 2555 เวลา 10.20 – 11.20 น.
ม.4/4 เลือนไปสอบ วันที 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.40 – 13.40 น.
ม.4/5 เลือนไปสอบวันที 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.40.30 – 13.40 น.
ม.4/6 เลือนไปสอบวันที 1 สิงหาคม 2555 เวลา 12.40.30 – 13.40 น.

แจ้งเลื่อนสอบกลางภาควิชา ง32241 เทคโนโลยีสื่อประสม สำหรับ ม.5/3

แจ้งเลื่อนสอบกลางภาควิชา ง32241 เทคโนโลยีสื่อประสม สำหรับ ม.5/3

ม.5/3 เลือนไปสอบวันที 9 สิงหาคม 2555 เวลา 8.30 – 9.30 น.

งานสำหรับนักเรียน ม.4/1,4/2,4/3,4/4,4/5 และ 4/6 วันนี้

งานสำหรับนักเรียน ม.4/1,4/2,4/3,4/4,4/5 และ 4/6 วันนี้

ให้นักเรียนจัดทำรายงาน 2 เรื่อง ดังนี้

1. รายงาน 3 เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. รายงาน 4 เรื่อง คุณลักษณะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
3. ส่งงานทั้งหมดที่  yahoo groups m4_2554 เท่านั้น

http://asia.groups.yahoo.com/group/m4_2554/

 รายละเอียดเพิ่มเติม มีดังนี้

รายงาน เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ข้อแนะนำ
 1. ให้นักเรียนจัดทำรายงานเรื่อง องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยมีส่วนสำคัญดังนี้
      1.1 ใช้โปรแกรม Ms.word
      1.2 ออกแบบปกให้สวยงาม
      1.3 จัดทำหน้าคำนำ
      1.4 จัดทำหน้าสารบัญ
      1.5 จัดทำเนื้อหา เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ประกอบด้วยหัวข้อที่สำคัญดังนี้
             1.5.1 ความสำคัญของการติดต่อสื่อสาร
             1.5.2 อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่าย
             1.5.3 ชนิดของระบบเครือข่าย
             1.5.4 เทคโนโลยีเครือข่ายแลน                      
             1.5.5 ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
       1.6 เอกสารอ้างอิง
 2. บันทึกไฟล์ ส่งครู ดังนี้
      2.1 ชื่อไฟล์ “รายงาน3”
      2.2 ส่งงานที่  yahoo groups m4_2554 เท่านั้น

          http://asia.groups.yahoo.com/group/m4_2554/

       2.3 ส่งที่ เมนู Files โดยส่งงานและการบ้านในห้องของนักเรียน เช่น  ม.4/…. ปี 2555  ตามที่กำหนดไว้แล้ว โดยนักเรียนจะต้องส่งไฟล์
              ไปที่โฟลเดอร์ ที่เป็นของนักเรียน ที่ได้สร้างไว้แล้ว  และดำเนินการ upload ไฟล์ “รายงาน3” ไปเก็บไว้
 3. กำหนดส่งงาน ดังนี้ 
        ม. 4/1 ส่ง 23 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/2 ส่ง 24 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/3 ส่ง 25 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/4 ส่ง 23 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/5 ส่ง 24 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/6 ส่ง 25 กรกฏาคม 2555

รายงาน เรื่อง คุณลักษณะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ข้อแนะนำ
 1. ให้นักเรียนจัดทำรายงานเรื่อง คุณลักษณะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยมีส่วนสำคัญดังนี้
      1.1 ใช้โปรแกรม Ms.word
      1.2 ออกแบบปกให้สวยงาม
      1.3 จัดทำหน้าคำนำ
      1.4 จัดทำหน้าสารบัญ
      1.5 จัดทำเนื้อหา เรื่อง คุณลักษณะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 ประกอบด้วยหัวข้อที่สำคัญดังนี้
             1.5.1 ความสำคัญของคุณลักษณะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
             1.5.2 คุณลักษณะคอมพิวเตอร์และชนิดของคอมพิวเตอร์
             1.5.3 อุปกรณ์ต่อพ่วงและชนิดของอุปกรณ์ต่อพ่วง
     1.6 เอกสารอ้างอิง
 2. บันทึกไฟล์ ส่งครู ดังนี้
      2.1 ชื่อไฟล์ “รายงาน4”
      2.2 ส่งงานที่  yahoo groups m4_2554 เท่านั้น

          http://asia.groups.yahoo.com/group/m4_2554/

       2.3 ส่งที่ เมนู Files โดยส่งงานและการบ้านในห้องของนักเรียน เช่น  ม.4/…. ปี 2555  ตามที่กำหนดไว้แล้ว โดยนักเรียนจะต้องส่งไฟล์
              ไปที่โฟลเดอร์ ที่เป็นของนักเรียน ที่ได้สร้างไว้แล้ว  และดำเนินการ upload ไฟล์ “รายงาน4” ไปเก็บไว้
 3. กำหนดส่งงาน ดังนี้ 
        ม. 4/1 ส่ง 23 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/2 ส่ง 24 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/3 ส่ง 25 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/4 ส่ง 23 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/5 ส่ง 24 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/6 ส่ง 25 กรกฏาคม 2555

มีข้อสงสัย ปัญหา หรือ อุปสรรคใดๆ ติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

บทเรียนที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

บทเรียนและแบบทดสอบที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์