งานสำหรับนักเรียน ม.4/1,4/2,4/3,4/4,4/5 และ 4/6 วันนี้

งานสำหรับนักเรียน ม.4/1,4/2,4/3,4/4,4/5 และ 4/6 วันนี้

ให้นักเรียนจัดทำรายงาน 2 เรื่อง ดังนี้

1. รายงาน 3 เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. รายงาน 4 เรื่อง คุณลักษณะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
3. ส่งงานทั้งหมดที่  yahoo groups m4_2554 เท่านั้น

http://asia.groups.yahoo.com/group/m4_2554/

 รายละเอียดเพิ่มเติม มีดังนี้

รายงาน เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ข้อแนะนำ
 1. ให้นักเรียนจัดทำรายงานเรื่อง องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยมีส่วนสำคัญดังนี้
      1.1 ใช้โปรแกรม Ms.word
      1.2 ออกแบบปกให้สวยงาม
      1.3 จัดทำหน้าคำนำ
      1.4 จัดทำหน้าสารบัญ
      1.5 จัดทำเนื้อหา เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ประกอบด้วยหัวข้อที่สำคัญดังนี้
             1.5.1 ความสำคัญของการติดต่อสื่อสาร
             1.5.2 อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่าย
             1.5.3 ชนิดของระบบเครือข่าย
             1.5.4 เทคโนโลยีเครือข่ายแลน                      
             1.5.5 ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
       1.6 เอกสารอ้างอิง
 2. บันทึกไฟล์ ส่งครู ดังนี้
      2.1 ชื่อไฟล์ “รายงาน3”
      2.2 ส่งงานที่  yahoo groups m4_2554 เท่านั้น

          http://asia.groups.yahoo.com/group/m4_2554/

       2.3 ส่งที่ เมนู Files โดยส่งงานและการบ้านในห้องของนักเรียน เช่น  ม.4/…. ปี 2555  ตามที่กำหนดไว้แล้ว โดยนักเรียนจะต้องส่งไฟล์
              ไปที่โฟลเดอร์ ที่เป็นของนักเรียน ที่ได้สร้างไว้แล้ว  และดำเนินการ upload ไฟล์ “รายงาน3” ไปเก็บไว้
 3. กำหนดส่งงาน ดังนี้ 
        ม. 4/1 ส่ง 23 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/2 ส่ง 24 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/3 ส่ง 25 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/4 ส่ง 23 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/5 ส่ง 24 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/6 ส่ง 25 กรกฏาคม 2555

รายงาน เรื่อง คุณลักษณะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ข้อแนะนำ
 1. ให้นักเรียนจัดทำรายงานเรื่อง คุณลักษณะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยมีส่วนสำคัญดังนี้
      1.1 ใช้โปรแกรม Ms.word
      1.2 ออกแบบปกให้สวยงาม
      1.3 จัดทำหน้าคำนำ
      1.4 จัดทำหน้าสารบัญ
      1.5 จัดทำเนื้อหา เรื่อง คุณลักษณะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 ประกอบด้วยหัวข้อที่สำคัญดังนี้
             1.5.1 ความสำคัญของคุณลักษณะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
             1.5.2 คุณลักษณะคอมพิวเตอร์และชนิดของคอมพิวเตอร์
             1.5.3 อุปกรณ์ต่อพ่วงและชนิดของอุปกรณ์ต่อพ่วง
     1.6 เอกสารอ้างอิง
 2. บันทึกไฟล์ ส่งครู ดังนี้
      2.1 ชื่อไฟล์ “รายงาน4”
      2.2 ส่งงานที่  yahoo groups m4_2554 เท่านั้น

          http://asia.groups.yahoo.com/group/m4_2554/

       2.3 ส่งที่ เมนู Files โดยส่งงานและการบ้านในห้องของนักเรียน เช่น  ม.4/…. ปี 2555  ตามที่กำหนดไว้แล้ว โดยนักเรียนจะต้องส่งไฟล์
              ไปที่โฟลเดอร์ ที่เป็นของนักเรียน ที่ได้สร้างไว้แล้ว  และดำเนินการ upload ไฟล์ “รายงาน4” ไปเก็บไว้
 3. กำหนดส่งงาน ดังนี้ 
        ม. 4/1 ส่ง 23 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/2 ส่ง 24 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/3 ส่ง 25 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/4 ส่ง 23 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/5 ส่ง 24 กรกฏาคม 2555
        ม. 4/6 ส่ง 25 กรกฏาคม 2555

มีข้อสงสัย ปัญหา หรือ อุปสรรคใดๆ ติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s