ผลการแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียน ธารทองพิทยาคม


สรุปผลการแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ของ โรงเรียนธารทองพิทยาคม

ผลการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔ – ม.๖

ผลการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  ม.๔ – ม.๖ 
      จากการแข่งขัน การตัดต่อภาพยนตร์  ม.๔ – ม.๖  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระหว่าง วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2555 ทีมโรงเรียนธารทองพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธารทองพิทยาคม ได้ ลำดับที่ 6 เกียรติบัตรเหรียญทอง คะแนน 90 คะแนน ประกอบด้วย 1. นายจีระศักดิ์ จำปามูล
2 นางสาวเพียงสุรีย์ เมืองคุ้ม ชั้น ม.4/3 ครูผู้สอน 1. นายสัทธา  มีอ่อง 2. นางพิมล  มีอ่อง

ผลการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ม.๔ – ม.๖


การแข่งขันการแปรรูปอาหาร  ม.๔ – ม.๖

ทีมแปรรูปอาหาร ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธารทองพิทยาคม เสียแชมป์สมัยแรก
     ทีมแปรรูปอาหาร ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธารทองพิทยาคม เสียแชมป์สมัยแรก จากการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระหว่าง วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2555 ผลปรากฎว่า ทีมงานจากโรงเรียนธารทองพิทยาคม ได้รางวัลที่ 3 เกียรติบัตรเหรียญทอง ด้วยคะแนน 89.5 คะแนน  ซึ่งประกอบด้วย   1.นางสาวสราวลี ซื่อรัมย์ 2. นางสาวมณีรัตน์ สยามเยี่ยม 3. นางสาวสุวัจนีย์ สุขนา  ชั้น ม.6/5 ครูผู้สอน 1.นางพิมล  มีอ่อง 2 . นายสัทธา  มีอ่อง

This slideshow requires JavaScript.