ผลการแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียน ธารทองพิทยาคม


สรุปผลการแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ของ โรงเรียนธารทองพิทยาคม

ผลการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔ – ม.๖

ผลการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  ม.๔ – ม.๖ 
      จากการแข่งขัน การตัดต่อภาพยนตร์  ม.๔ – ม.๖  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระหว่าง วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2555 ทีมโรงเรียนธารทองพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธารทองพิทยาคม ได้ ลำดับที่ 6 เกียรติบัตรเหรียญทอง คะแนน 90 คะแนน ประกอบด้วย 1. นายจีระศักดิ์ จำปามูล
2 นางสาวเพียงสุรีย์ เมืองคุ้ม ชั้น ม.4/3 ครูผู้สอน 1. นายสัทธา  มีอ่อง 2. นางพิมล  มีอ่อง

ผลการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ม.๔ – ม.๖


การแข่งขันการแปรรูปอาหาร  ม.๔ – ม.๖

ทีมแปรรูปอาหาร ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธารทองพิทยาคม เสียแชมป์สมัยแรก
     ทีมแปรรูปอาหาร ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธารทองพิทยาคม เสียแชมป์สมัยแรก จากการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระหว่าง วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2555 ผลปรากฎว่า ทีมงานจากโรงเรียนธารทองพิทยาคม ได้รางวัลที่ 3 เกียรติบัตรเหรียญทอง ด้วยคะแนน 89.5 คะแนน  ซึ่งประกอบด้วย   1.นางสาวสราวลี ซื่อรัมย์ 2. นางสาวมณีรัตน์ สยามเยี่ยม 3. นางสาวสุวัจนีย์ สุขนา  ชั้น ม.6/5 ครูผู้สอน 1.นางพิมล  มีอ่อง 2 . นายสัทธา  มีอ่อง

This slideshow requires JavaScript.

The champion of The champion


The champion of The champion ทีมน้ำพริกผักสด เครื่องเคียง ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธารทองพิทยาคม สามารถรักษาแชมป์ได้อีกหนึ่งสมัย
      ทีมน้ำพริกผักสด เครื่องเคียง ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธารทองพิทยาคม สามารถรักษาแชมป์ได้อีกหนึ่งสมัยจากการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระหว่าง วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2555 ผลปรากฎว่า ทีมงานจากโรงเรียนธารทองพิทยาคม ได้รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญทอง อีกตามความคาดหมาย ด้วยคะแนน 93.66 คะแนน  ซึ่งประกอบด้วย  1. นายธวัชชัย จะรอนรัมย์ 2. นางสาวรัตนาพร สุมรัมย์ 3 .นางสาวเกวลี ฤทธิ์สาร  ครูผู้สอน 1.นางพิมล  มีอ่อง 2 . นายสัทธา  มีอ่อง 

This slideshow requires JavaScript.

ทีมหุ่นยนต์ ธารทองพิทยาคม

       ทีมหุ่นยนต์ ธารทองพิทยาคม เป็นทีมน้องใหม่ นำทีม โดย คุณครูสัทธา มีอ่องกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนธารทองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้จัดตั้งทีมงาน ขึ้นเมื่อ เดือนกรกฎาคม 2555  โดยมีนักเรียนกลุ่มแกนนำที่เป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วย   น.ส.นภาลัย วิชัยวงศ์  น.ส.สุวิภา  ยงเพชร น.ส.อรยา  ทองสุวรรณ น.ส.กมลวรรณ แซมรัมย์ น.ส.เพ็ญนภา  ดีด้วยชาติ และ นายณัฐพงศ์ โพธิ์เสียว
      นอกจากนี้ มี อาจารย์วาทการ มูลไชยสุข สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา

This slideshow requires JavaScript.

รางวัลรองชนะเลิศ OBEC AWARD55 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี


“รางวัลรองชนะเลิศ” และบรรยากาศ รับการประเมิน OBEC AWARD55 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สพม.32 ของ ครูสัทธา มีอ่อง 7 ตุลาคม 2555

This slideshow requires JavaScript.