เก็บตกจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝัน รุ่นครูทั่วประเทศ

water-dropsa

เก็บตกจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝัน รุ่นครูทั่วประเทศ

          เก็บตกจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝัน รุ่นครูทั่วประเทศ เห็นว่า ถาครูรู้จัก คิด วิเคราะห์ แยกแยะ สังเคราะห์ คลิปที่เอามาฝากนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อย สำหรับการจัดการเรียนการสอนของคุณครู และนักเรียน

          การฝึกนิสัยผ่าน 5 ห้องชีวิต ตอน 1

          การฝึกนิสัยผ่าน 5 ห้องชีวิต ตอน 2

          การศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน 1

          การศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน 2

          ศาสตร์แห่งสมาธิ

          จากที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ พระสังฆาธิการทั่วประเทศ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรมและองค์กรอื่น ๆ ได้ประสานความร่วมมือกันสนองตอบนโยบายรัฐบาลที่เน้นคุณธรรมนาวิชาการ โดยเร่งดาเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมแก่ผู้บริหาร ครู นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและพระภิกษุสงฆ์หรือผู้นาศาสนาที่อยู่ใกล้โรงเรียน จานวนรวมทั้งสิ้น ๑๑๙,๓๙๓ คน ในโรงเรียนดี ศรีตาบล จานวน ๖,๕๔๕ โรงเรียน ในทุกตาบลทั่วประเทศ โดยเน้นการสร้างเครือข่ายบ้าน วัด/มัสยิด โรงเรียน หรือที่รู้จักกันในตัวย่อว่า “บวร” และ “บรม”

        กิจกรรมหลักประกอบด้วยการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมจานวน ๕ วัน การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้ได้ตามนโยบาย ๗-๗-๗-๗ การปลูกฝังนิสัยนักเรียนให้มีวินัย มีความเคารพและมีความอดทน การเรียนรู้ภาษาอาเซียน การใช้ ICT การมีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างงานสร้างอาชีพผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยยึดหลักการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach= WSA)

        สอดคลอ้ งกับโครงการปฏิรูปการศึก ษาที่สาคัญอีกโครงการหนึ่งของรัฐบาล คือ โครงการโรงเรียนในฝัน (Lab School Project) สมัยพรรคไทยรักไทยเป็นรัฐบาล ในปีงบประมาณ ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน มโรงเรียนในโครงการจานวน ๒,๖๒๖ โรง เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ๑๒๔ โรง คงเหลือ ๒,๕๐๒ โรง ซงึ่ ผ่านการพัฒนาไปแล้ว เกือบครบทุกโรงเรียน

        ผลการดาเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๕ นับเป็นเวลา ๘ ปีที่ผ่านมา ทั้งผลการประเมินและผลงานวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาด้วยดีมาโดยตลอด และกาลังเตรียมการส่งมอบคืนเข้าสู่ระบบงานปกติในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นี้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและครบวงจรในการพัฒนาทั้งคุณภาพและคุณธรรมนาวิชาการ ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ในการดาเนินโครงการโรงเรียนดี ศรีตาบล ที่ผ่านมา จึงควรเตรียมการกระตุ้นให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียน โครงการโรงเรียนในฝันพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี ๒๕๕๘ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโดยใช้การขยายเครือข่ายบ้าน วัด/มัสยิด โรงเรียน “บวร” “บรม” เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหาร ครูทั้งโรงเรียน ผ่านเครือข่าย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี ปลัดจังหวัด รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอาเภอ และพระสงฆ์/ผู้นาศาสนาใกล้โรงเรียน เพื่อนาไปพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนเกือบ ๒ ล้านคน ให้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s