โฆษณาดีๆ ก็มีนะ

water-dropsa

PTT Corporate – ความรู้สร้างอนาคต
ประเทศที่เคยไม่มีทั้งเทคโนโลยีและทรัพยากร กลับพัฒนาประเทศด้วยความรู้ จนกลายเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าเหนือกว่าประเทศอื่นๆ ประเทศไทยพร้อมแล้วหรือยังที่จะนำความรู้ทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่นๆ
เผยแพร่เมื่อ 16 มิ.ย. 2014

 

วันอาสาฬหบูชา

water-dropsa

วันอาสาฬหบูชา

14736547654765646874684

ความสำคัญ

        วันอาสาฬหบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก และด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถ แสดง เปิดเผย ทำให้แจ้ง แก่ชาวโลก ซึ่งพระธรรมที่ตรัสรู้ได้ จึงถือได้ว่าพระองค์ได้ทรงกลายเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ คือทรงสำเร็จภารกิจแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็น “สัมมาสัมพุทธะ” คือเป็นพระพุทธเจ้าผู้สามารถแสดงสิ่งที่ตรัสรู้ให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ซึ่งแตกต่างจาก “พระปัจเจกพุทธเจ้า” ที่แม้จะตรัสรู้เองได้โดยชอบ แต่ทว่าไม่สามารถสอนหรือเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ด้วยเหตุนี้วันอาสาฬหบูชาจึงมีชื่อเรียกว่า “วันพระธรรม” อ่านเพิ่มเติม