โมเดลซุ้มทางเดินโรงเรียนของเรา

water-dropsa

โมเดลซุ้มทางเดิน โรงเรียนของเรา

          โมเดลซุ้มทางเดิน โรงเรียนของเรา ผลงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วิชา ง31121 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

         นาย ดนัย บุญเอี่ยม นายสุวรรณ เขียนภาพ

         ครูที่ปรึกษาโครงงาน/ผู้สอน : นายสัทธา มีอ่อง

เรารักโรงเรียน

water-dropsa

        “เรารักโรงเรียน”

ผลงานโครงงานโมเดล โรงเรียนธารทองพิทยาคม  โดยนักเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วิชา ง31121 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณ์     กลุ่มที่ 6   สมาชิกในกลุ่ม ปรกอบด้วย

นาย ดนัย บุญเอี่ยม นายสุวรรณ เขียนภาพ นาย จิรนุวัฒน์ ศรีประสิทธิ์    นาย นรวิชญ์ แสงแดง นาย วายุ ประทีปวิจิตร และ นายศราวุฒิ มาลาศรี

ครูที่ปรึกษาโครงงาน/ผู้สอน : นายสัทธา  มีอ่อง

แนะนำการลงทะเบียนใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต โรงเรียนธารทองพิทยาคม

water-dropsa

          โปรดกรอกข้อมูล เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ โดยเลือกกรอกข้อมูล ตามสถานะภาพของท่าน ที่ลิงค์ต่อไปนี้

         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(Secondary Students)

         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(High School Students)

         ครู ฝ่ายบริหาร(Teacher)

         บุคลากร(Personnel) 

แนะนำการลงทะเบียนใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต / Internet Registration “โรงเรียนธารทองพิทยาคม”

          1.  ผู้ใช้งาน หรือผู้ที่ต้องการใช้งานใหม่ลงชื่อเข้าใช้งาน หรือลงทะเบียนได้ที่ http://10.5.50.1

01

หรือ http://radius1.easyzonecorp.net/

02

            2.  ลงชื่อเข้าใช้งาน โดยใช้ Username, Password ที่ได้รับอนุมัติแล้ว click ที่  Login ได้เลย

03

            อ่านเพิ่มเติม