วันอาสาฬหบูชา

water-dropsa

       วันอาสาฬหบูชา

asanhabhucha day

ความสำัญ

        วันอาสาฬหบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก และด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถ แสดง เปิดเผย ทำให้แจ้ง แก่ชาวโลก ซึ่งพระธรรมที่ตรัสรู้ได้ จึงถือได้ว่าพระองค์ได้ทรงกลายเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ คือทรงสำเร็จภารกิจแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็น “สัมมาสัมพุทธะ” คือเป็นพระพุทธเจ้าผู้สามารถแสดงสิ่งที่ตรัสรู้ให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ซึ่งแตกต่างจาก “พระปัจเจกพุทธเจ้า” ที่แม้จะตรัสรู้เองได้โดยชอบ แต่ทว่าไม่สามารถสอนหรือเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ด้วยเหตุนี้วันอาสาฬหบูชาจึงมีชื่อเรียกว่า “วันพระธรรม” อ่านเพิ่มเติม

ระบบเครือข่าย โรงเรียนธารทองพิทยาคม

water-dropsa

ระบบเครือข่าย โรงเรียนธารทองพิทยาคม 2559

       โครงการ การพัฒนาปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย โรงเรียนธารทองพิทยาคม 2559

        ผู้รับผิดชอบ     คณะกรรมการดูแลระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

       เนื่องจากระบบระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ต โรงเรียนธารทองพิทยาคม เป็นระบบที่ได้รับ การพัฒนาปรับปรุง เมื่อ ปี 2558 รวมระยะเวลา ประมาณ 1  ปีแล้วนั้น จากการใช้งานและการบริการทั้งระบบของโรงเรียนธารทองพิทยาคม ยังพบว่ายังมีปัญหาในด้านความเสถียรของของอินเทอร์เน็ต ความเร็วของความเร็วของอินเทอร์เน็ต ระบบความปลอดภัยของการใช้งานอินเทอร์เน็ต และปัญหาค่าบริการของอินเทอร์เน็ต ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการใช้งานถึงแม้ว่าจะได้รับการการปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์ตามโครงการ เมื่อปี 2558 แล้วก็ตาม คณะกรรมการดูแลระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาทุกมิติ พบว่ายังมีสิ่งที่ต้องปรับพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปอีก ดังนั้นเพื่อให้สามารถใช้งานระบบระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ต โรงเรียนธารทองพิทยาคม ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   คณะกรรมการดูแลระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ต โรงเรียนธารทองพิทยาคม เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการรู้ การบริการด้านอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Network Diagram โรงเรียนธารทองพิทยาคม(รวม) copy Network Diagram โรงเรียนธารทองพิทยาคม(ราชาวดี 1)

Network Diagram โรงเรียนธารทองพิทยาคม(เฟื่องฟ้า)2
Network Diagram โรงเรียนธารทองพิทยาคม(ลีลาวดี)3Network Diagram โรงเรียนธารทองพิทยาคม-จันผา4

 

Jpeg

Jpeg

รับส่งมอบระบบเครือข่าย โรงเรียนธารทองพิทยาคมตามโครงการพัฒนาระบบเครื่อข่ายฯ จาก TOT & BRC

1 กรกฎาคา 2559