ธารทองฯมุมมองที่ไม่มีโอกาสเห็น

                    โรงเรียนธารทองพิทยาคม มุมมองที่ใครก็ไม่มีโอกาสเห็นได้ในความเป็นจริง

               (บูรณาการสื่อการเรียนรู้ รายวิชา  ง31221  วิชา เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)

อ่านเพิ่มเติม