ประวัติและผลงาน


ประวัติและผลงานโดยสังเขป

ประวัติและผลงาน โดยสังเขป

ประวัติ

ครูสัทธา มีอ่อง

ที่อยู่ปัจจุบัน 55 บ้านเจริญมาศ หมู่ 9 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130

ที่ทำงาน โรงเรียนธารทองพิทยาคม  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ     ตำแหน่งเลขที่ 77895

สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์)

การศึกษา ปกศ.สูง,พ.ม.,ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป),วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

รางวัลที่เคยได้รับ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ สื่อการเรียนการสอน ประเภทสิ่งพิมพ์สำหรับครู จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2538

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 สื่อการเรียนการสอน ประเภทสิ่งพิมพ์สำหรับครู หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษาที่ 11 ประจำปี 2538

ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประเภทผลิตสื่อการเรียนการสอน ของโรงเรียน ลำปลายมาศ ประจำปี 2540

ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณบัตร ในฐานะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญการ ในการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ตลอดจน ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ จากกรมสามัญศึกษา ประจำปี 2542

วิทยากรแกนนำ สสวท. วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ

วิทยากรแกนนำ สสวท.วิชาคอมพิวเตอร์

ได้รับทุนพัฒนาครูแกนนำเครื่อข่าย กรมสามัญศึกษา ของ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11 ประจำปี 2544

ครูแกนนำดีเด่น จังหวัดบุรีรัมย์ 2544

ครูดีศรีลำปลายมาศ สาขาผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่น จาก สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภา อำเภอลำปลายมาศ ประจำปี 2544

ครูต้นแบบ กรมสามัญศึกษา ประจำปี 2545 และครูเกียรติยศสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ได้รับรางวัลที่ 2 การประกวดสื่อการเรียนการสอนแบบ e-Book ของโครงการ TAM Camp (Training the trainer) ประจำปี 2548

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทสื่อเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (e-Book) ช่วงชั้นที่ 4 ในโครงการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน ประจำปี 2548

ได้รับรางวัล โครงการ Footprint challenge ของ British Council ประเทศไทย ประจำปี 2550

ผลงานดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน    สื่อการเรียนการสอน ประเภทสิ่งพิมพ์สำหรับครู วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่องแสงสีและสีสรรพ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศเกียรติคุณบัตร ในฐานะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญการ ในการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ตลอดจน ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ จากกรมสามัญศึกษา ประจำปี 2542

วิทยากร อบรมวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ    วิทยากร อบรมวิชาคอมพิวเตอร์    ครูแกนนำเครื่อข่าย กรมสามัญศึกษา ของ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11 ประจำปี 2544

ครูแกนนำ จังหวัดบุรีรัมย์ 2544    ครูดีศรีลำปลายมาศ สาขาผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่น จาก สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภา อำเภอลำปลายมาศ ประจำปี 2544

ครูต้นแบบ กรมสามัญศึกษา ประจำปี 2545 และครูเกียรติยศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

เป็นผู้พัฒนาระบบ ICT โรงเรียนธารทองพิทยาคม ตั้งแต่ ปี 2543-2552

เป็นผู้พัฒนาระบบ Network โรงเรียนธารทองพิทยาคม ตั้งแต่ ปี 2543-2552

Webmaster ศูนย์ประสานงานโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน สพท.บร.1 ปี 2547

webmaster โรงเรียนธารทองพิทยาคม 2543-2552

วิทยากรอบรม การจัดทำเว็บไซต์ โรงเรียนในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน สพท.บร.1

คณะกรรมการด้าน ICT และผู้ประสานงานโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน สพท.บร.1

วิทยากรอบรมโครงการ Information Delivering for Education ของ สพท.บร.1

วิทยากรอบรมการวางแผนกลยุทธ์ ระดับโรงเรียน   วิทยากรแกนนำ สสวท. วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ

วิทยากรแกนนำ สสวท.วิชาคอมพิวเตอร์

วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์   วิทยากรอบรมโปรแกรม Macromedia Dreamweaver

วิทยากรอบรมโปรแกรม PoskNuke   วิทยากรอบรมโปรแกรม Moodle

วิทยากรอบรมโปรแกรม ATutor

วิทยากรอบรมโปรแกรม Pro/DESKTOP

เป็นผู้ดูแลระบบ ICT โครงการเตรียมต้นแบบในฝัน โรงเรียนธารทองพิทยาคม (โครงการ1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน) ปี 2548

เป็นผู้ประสานงาน โครงการเตรียมต้นแบบในฝัน โรงเรียนธารทองพิทยาคม (โครงการ1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน) ปี 2548-2552

เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

เป็นวิทยากรอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 2 และ 3

ผลงานที่เคยได้รับการเผยแพร่ 

สื่อการเรียนการสอน ประเภทสิ่งพิมพ์สำหรับครู วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่องแสงสีและสีสรรพ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ณ โรงเรียนลำปลายมาศ 21-22 มิถุนายน 2544

ผลงานนักเรียนด้านวิชาชีพในการประชุมสัมมนาผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรมสามัญศึกษา ณ โรงแรมราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 22 กันยายน 2544
เว็บไซต์  ครูบุรีรัมย์ “มหานครแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี” เว็บไซต์ รายวิชา “ครูบุรีรัมย์” : Forstd เพื่อการเรียนการสอนที่เป็นเลิศทางวิชาการ ประกอบด้วยบทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส ง 31141 บทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสื่อประสม รหัส ง 32241 บทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ รหัส ง31102

ผลงาน

ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณบัตร ในฐานะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญการในการสอนฯ จากกรมสามัญศึกษา ประจำปี 2542 วิทยากรแกนนำ สสวท. วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ และ วิชาคอมพิวเตอร์ ครูแกนนำดีเด่น จังหวัดบุรีรัมย์ 2544 ครูดีศรีลำปลายมาศ สาขาผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่น ประจำปี 2544 ครูต้นแบบ และครูเกียรติยศสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กรมสามัญศึกษา ประจำปี 2545 รางวัลที่ 2 การประกวดสื่อการเรียนการสอนแบบ e-Book ของโครงการ TAM Camp ประจำปี 2548 ได้รับรางวัล โครงการ Footprint challenge ของ British Council ประจำปี 2550 วิทยากรอบรม การจัดทำเว็บไซต์ โรงเรียนในฝัน สพท.บร.1 และเป็นวิทยากรอบรมจัดทำหลักสูตร 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 2 และ 3

คุณสมบัติ

มีความตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ได้รับความสำเร็จ  มีอดทนไม่ย่อท้อ วิริยะอุตสาหะในงานหน้าที่รับผิดชอบและงานพิเศษอื่นๆ รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อื่น มัธยัสถ์และเก็บออม อุทิศตน เวลา เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและกฎที่วางไว้ เชื่อฟังและให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา ตรงต่อเวลา ละเว้นต่อการประพฤติชั่วและไม่ลุ่มหลงอบายมุข มีความซื่อสุจริตต่อตนและผู้อื่น  มีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น กล้าและรับผิดชอบ ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ยกย่อง ให้เกียรติผู้ร่วมงาน

การครองคน

เป็นบุคคลที่สามารถทำงานเป็นทีม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรม กับครู ผู้บริหาร โรงเรียน หน่วยงาน ชุมชน ผู้ปกครอง  มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตุผล การมีส่วนร่วมในงานที่รับผิดชอบ เป็นวิทยากร ให้การอบรมทางด้านวิชาการ ให้กับครูในโรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด ครูนิเทศของกลุ่มสาระฯ และของโรงเรียนให้ความเห็น ปรึกษาและเสนอแนะในงานทางวิชาการที่ตนรับผิดชอบ การประพฤติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และวิธีการที่กำหนด ถือผลประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นหลัก สำนึกต่อหน้าที่ในการให้บริการให้บริการด้วยความเต็มใจและเสมอภาคการมีอัธยาศัยดี เป็นกันเองและสุภาพต่อทุกคน

การครองงาน

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญการในการสอน เป็นครูนิเทศ ให้กับครูในโรงเรียนวิทยากรให้การอบรมแก่ครูในลุ่มสาระฯ โรงเรียน และโรงเรียนอื่นๆ เป็นครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่นจนได้รับรางวัลครูต้นแบบ และครูเกียรติยศสาขาวิชา มีความสามารถด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนจนได้รับรางวัลระดับประเทศ  พัฒนาการเรียนการสอนจนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเขตพื้นที่ จังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ เป็นวิทยากรอบรม การจัดทำเว็บไซต์ โรงเรียนในฝัน สพท.บร.1 และเป็นวิทยากรอบรมจัดทำหลักสูตร 2551 ให้กับครูในกลุ่มสาระฯ ในโรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 2 และ 3

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s