วันอาสาฬหบูชา

water-dropsa

วันอาสาฬหบูชา

14736547654765646874684

ความสำคัญ

        วันอาสาฬหบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก และด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถ แสดง เปิดเผย ทำให้แจ้ง แก่ชาวโลก ซึ่งพระธรรมที่ตรัสรู้ได้ จึงถือได้ว่าพระองค์ได้ทรงกลายเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ คือทรงสำเร็จภารกิจแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็น “สัมมาสัมพุทธะ” คือเป็นพระพุทธเจ้าผู้สามารถแสดงสิ่งที่ตรัสรู้ให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ซึ่งแตกต่างจาก “พระปัจเจกพุทธเจ้า” ที่แม้จะตรัสรู้เองได้โดยชอบ แต่ทว่าไม่สามารถสอนหรือเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ด้วยเหตุนี้วันอาสาฬหบูชาจึงมีชื่อเรียกว่า “วันพระธรรม” อ่านเพิ่มเติม

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนธารทองพิทยาคม

water-dropsa
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนธารทองพิทยาคม

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนธารทองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2556
4 มีนาคม 2557

 

แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

water-dropsa

แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

          แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ รหัส ง31102 สำหรับนักเรียน ม.4/1,4/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เท่านั้น

การแข่งขันหุ่นยนต์ “โหด มัน ฮา”

water-dropsa

กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ “โหด มัน ฮา”

01 (6)

          ทีมหุ่นยนต์ ตัวแทนจาก โรงเรียนธารทองพิทยาคม ประกอบด้วย นายชัยยนต์ สารรัมย์ นายศุภฤกษ์ ลีทอง นายทรงวฒิ กุนอก ม.4/3 และ นายอนุชา  กำลังรัมย์ ม.4/2 เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ “โหด มัน ฮา” โดย การควบคุม ของ ครูสัทธา มีอ่อง ซึ่งดำเนินการจัดโดย อาจารย์วาทการ มูลไชยสุข สาขาคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เนื่องใน งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วันที่ 20 มกราคม 2557
อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนธารทองพิทยาคม

water-dropsa

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนธารทองพิทยาคม

main
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต ๓๒ (บุรีรัมย์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร ระหว่าง วันที่ 11-15 เดือน ธันวาคม 2556

02โรงเรียน

01โรงเรียน

OBEC AWARDS’56

water-dropsa

OBEC AWARDS’56 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 จังหวัดนครพนม

header_obec-esan63

 

           การนำเสนอผลงานด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของ ครูพิมล มีอ่อง ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2556 ณ ตึก 4 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม

บรรยากาศการเตรียม อ่านเพิ่มเติม