สักการะพระภูมิเจ้าที่

           สักการะพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในงานประเพณีส่งครูเกษียณกลับบ้าน “ประเพณีส่งพี่กลับบ้าน” โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม.32

           วันจันทร์ที่ 18  เดือนกันยายน พ.ศ.2560

IMG_1287

อ่านเพิ่มเติม

ธารทองฯมุมมองที่ไม่มีโอกาสเห็น

                    โรงเรียนธารทองพิทยาคม มุมมองที่ใครก็ไม่มีโอกาสเห็นได้ในความเป็นจริง

               (บูรณาการสื่อการเรียนรู้ รายวิชา  ง31221  วิชา เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)

อ่านเพิ่มเติม

โมเดลผลงานนักเรียน #2

water-dropsa

         โมเดลผลงานนักเรียน

          โมเดลผลงานกิจกรรมกลุ่มนักเรียน “โครงงานกลุ่ม” วิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ รหัส 31121 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม.32 บุรีรัมย์

        ครูผู้สอน/ที่ปรึกษา โครงงาน : นายสัทธา  มีอ่อง

เรารักโรงเรียน

water-dropsa

        “เรารักโรงเรียน”

ผลงานโครงงานโมเดล โรงเรียนธารทองพิทยาคม  โดยนักเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วิชา ง31121 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณ์     กลุ่มที่ 6   สมาชิกในกลุ่ม ปรกอบด้วย

นาย ดนัย บุญเอี่ยม นายสุวรรณ เขียนภาพ นาย จิรนุวัฒน์ ศรีประสิทธิ์    นาย นรวิชญ์ แสงแดง นาย วายุ ประทีปวิจิตร และ นายศราวุฒิ มาลาศรี

ครูที่ปรึกษาโครงงาน/ผู้สอน : นายสัทธา  มีอ่อง

แนะนำการลงทะเบียนใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต โรงเรียนธารทองพิทยาคม

water-dropsa

          โปรดกรอกข้อมูล เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ โดยเลือกกรอกข้อมูล ตามสถานะภาพของท่าน ที่ลิงค์ต่อไปนี้

         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(Secondary Students)

         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(High School Students)

         ครู ฝ่ายบริหาร(Teacher)

         บุคลากร(Personnel) 

แนะนำการลงทะเบียนใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต / Internet Registration “โรงเรียนธารทองพิทยาคม”

          1.  ผู้ใช้งาน หรือผู้ที่ต้องการใช้งานใหม่ลงชื่อเข้าใช้งาน หรือลงทะเบียนได้ที่ http://10.5.50.1

01

หรือ http://radius1.easyzonecorp.net/

02

            2.  ลงชื่อเข้าใช้งาน โดยใช้ Username, Password ที่ได้รับอนุมัติแล้ว click ที่  Login ได้เลย

03

            อ่านเพิ่มเติม

ห้องเรียนของเรา

This gallery contains 18 photos.

ห้องเรียนของเรา ห้องเรียนของเรา ที่ได้รับการปรับปรุง สำ … อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี

water-dropsa
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่เข้ารับการประเมิน เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ และครูชำนาญการพิเศษ (ด้าน1 และ ด้าน 2) โรงเรียนธารทองพิทยาคม ทุกคน ประกอบด้วย ครูเจษฎา โสเก  เข้ารับการประเมินวิทฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูนุชรี นามราช และครูขวัญนภา นามแก้ว  เข้ารับการประเมินวิทฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อ 28 มีนาคม 2556

นายมาโนช นาคสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม

นายมาโนช นาคสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม

นายสัทธา มีอ่องครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนธารทองพิทยาคม

นายสัทธา มีอ่อง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนธารทองพิทยาคม

นายชำนาญ บุญวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ และนางนุชรี นามราช ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายชำนาญ บุญวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ และนางนุชรี นามราช ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายเจษฎา โสเกครู

นายเจษฎา โสเก
ครู

05 06

08

 

นายพเชษฐ์ วิริยะครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
นางขวัญนภา นามแก้ว
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายพเชษฐ์ วิริยะ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
นางขวัญนภา นามแก้ว
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

ผลงานนักเรียน2

water-dropsa
ผลงานนักเรียนจากการสอบปฏิบัติปลายภาค วิชา ง31102 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
ชั้น ม.4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนธารทองพิทยาคม คลิกดูที่นี่

01บ้านในฝัน ปิยมาศ

01บ้านในฝัน ปิยมาศ

แบบรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้

water-dropsa

แบบรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้
รายงานแหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น