แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสื่อประสม

water-dropsa

แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสื่อประสม

         แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสื่อประสม รหัส ง32241 สำหรับนักเรียน ม.5/1,5/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เท่านั้น

งานและกิจกรรม วิชา ง32241 เทคโนโลยีสื่อประสม


งานและกิจกรรม วิชา ง32241 เทคโนโลยีสื่อประสม

   ให้นักเรียน ม.5/3 ทุกคน Download เอกสารคู่มือการใช้งาน Adobe Flash CS3 และจัดทำเป็นรูปเล่มสำหรับใช้ประกอบการเรียน การสร้างแอนิเมชั่นเบื้องต้น

Google ไดรฟ์ เก็บได้ครบ แบ่งปันได้อย่างใจ


Google ไดรฟ์ เก็บได้ครบ แบ่งปันได้อย่างใจ อยากให้ลองเข้าไปใช้ดู ประหยัดเงินค่า flash ไปตั้ง 5GB ไปตรงนี้เลย ของฟรี

https://drive.google.com/start#home

แบบทดสอบกลางภาค วิชา ง32241 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555


แบบทดสอบกลางภาค วิชา ง32241 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ให้นักเรียน คลิกลิงค์ เพื่อเข้าสอบกลางภาค
แบบทดสอบวิชา ง32241

การแต่งภาพบุคคล

ให้นักเรียน Down Load  ภาพนี้ไปตกแต่งโดยใช้โปรแกรม Adobe Photpshop

1. ภาพเดิมให้คงไว้เฉพาะรูปตัวบุคคล

2. สร้าง Background ใหม่ และบรรยากาศใหม่

3. พิมพ์ข้อความ ว่า President Barack Obama โดยตกแต่งให้สวยงาม

แจ้งเลื่อนสอบกลางภาควิชา ง32241 เทคโนโลยีสื่อประสม สำหรับ ม.5/3

แจ้งเลื่อนสอบกลางภาควิชา ง32241 เทคโนโลยีสื่อประสม สำหรับ ม.5/3

ม.5/3 เลือนไปสอบวันที 9 สิงหาคม 2555 เวลา 8.30 – 9.30 น.

แบบทดสอบ เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ตอนที่ 1

แบบทดสอบ เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ตอนที่ 1 คลิกที่ลิงก์นี้

แบบทดสอบ เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ตอนที่ 1