งานเกษียณภาคเช้า1

งานเกษียณภาคเช้า1

 

 

 

Advertisements

ธารทองฯมุมมองที่ไม่มีโอกาสเห็น

                    โรงเรียนธารทองพิทยาคม มุมมองที่ใครก็ไม่มีโอกาสเห็นได้ในความเป็นจริง

               (บูรณาการสื่อการเรียนรู้ รายวิชา  ง31221  วิชา เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)

อ่านเพิ่มเติม

วันอาสาฬหบูชา

          วันอาสาฬหบูชา

          ความสำัญ

         วันอาสาฬหบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก และด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถ แสดง เปิดเผย ทำให้แจ้ง แก่ชาวโลก ซึ่งพระธรรมที่ตรัสรู้ได้ จึงถือได้ว่าพระองค์ได้ทรงกลายเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ คือทรงสำเร็จภารกิจแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็น “สัมมาสัมพุทธะ” คือเป็นพระพุทธเจ้าผู้สามารถแสดงสิ่งที่ตรัสรู้ให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ซึ่งแตกต่างจาก “พระปัจเจกพุทธเจ้า” ที่แม้จะตรัสรู้เองได้โดยชอบ แต่ทว่าไม่สามารถสอนหรือเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ด้วยเหตุนี้วันอาสาฬหบูชาจึงมีชื่อเรียกว่า “วันพระธรรม”

          วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่ท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมสำเร็จพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลคนแรก และได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระศาสนา และด้วยการที่ท่านเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกดังกล่าว พระรัตนตรัยจึงครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก ด้วยเหตุนี้วันอาสาฬหบูชาจึงมีชื่อเรียกว่า “วันพระสงฆ์”

อ่านเพิ่มเติม

บ้านหลังแรก

                “บ้านหลังแรกในชีวิต” สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2534 ทำโมเดลขึ้นมาใหม่ สเกลอาจจะใกล้เคียงหรือคลาดเคลื่อนจากบ้านจริงไปบ้าง เนื่องจากหาพิมพ์เขียวไม่พบแล้ว สำหรับบ้านจริงในปัจจุบัน เก่ามากพอสมควร สำหรับสถานที่จริงไม่ได้เป็นไปตามภาพนี้ แต่จำลองบรรยากาศขึ้นมาเท่านั้น และคงจะได้เวลารีโนเวทเร็วๆ นี้

อ่านเพิ่มเติม

วันพืชมงคล

                วันพืชมงคล 2560

                วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony)

                วันพืชมงคล เป็นวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย มีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีโบราณ สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประกอบด้วย 2 พระราชพิธีคือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีนี้กระทำที่ท้องสนามหลวง ในปีนี้ ตรงกับ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2560

 

เสี่ยงทายพระโคกินข้าว ข้าวโพด หญ้า ธัญญาหารผลาหารน้ำท่าบริบูรณ์พอสมควร
อ่านข่าวต่อได้ที่นี่

วันวิสาขบูชา

             วันวิสาขบูชา

                วันวิสาขบูชา 2560 นี้ ตรงกับวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

                 วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ คือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (ถ้าเป็นปีที่มีอธิกมาส ก็เลื่อนออกไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗) ในวันนี้ได้มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ๓ ประการ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพาน ในวันเดียวกันของพระพุทธเจ้า

ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ click